PUZZLE CONTEST
WIN A SUBSCRIPTION

Unique opportunity for our registered users!
Win a year’s subscription by solving puzzles and gathering badges. This is a great opportunity if you are already learning chess with us: you will receive an extra year’s subscription for free. Chess fans new to LearningChess can benefit too: use our Tactics Trainer and win a year’s subscription.
Are you interested? Read about the details below.

OPPGAVEKONKURRANSE – VINN ET ABONNEMENT (NORSK VERSJON)

Collect all badges below by solving puzzles* in our Tactics Trainer, and win a subscription, or extend your existing one for an extra year with full access.

*A puzzle may contain many moves to find, and could cover several different tactics. If you solve one puzzle, you may practice more than one type of tactics. Puzzles can repeat. Read more about the puzzles here.

Let us know when you have collected all the above badges, and we will set up the extra year’s subscription to your account. Students should contact their teacher or coach to obtain their prize.

Gathering all the badges is a daunting task! If you, however, rise to the challenge, then you will gain much more then free access to the LearningChess lessons:

 • your tactics skills will be hugely improved;
 • you will learn and recognize many new patterns;
 • your chess strength (measured in your ELO rating) will be significantly higher.

So, what are you waiting for? Start solving puzzles now!

The LearningChess Puzzle Contest is only available in our web-based platform.

We open the theme lock on the Tactics Trainer for all registered users during the promotion.

Official partners, employees of LearningChess (i-Mobil Solution Ltd.), and our test partners are not permitted to take part in the LearningChess Puzzle Contest.

The promotion is valid from 1 September 2017. until withdrawn with 90 days notice.

Slovak version – Slovenská verzia

Jedinečná príležitosť pre našich registrovaných užívateľov!
Vyhrajte ročné predplatné vyriešením úloh a zbieraním odznakov. Je to skvelá príležitosť, ak sa s nami už učíte hrať šach: dostanete predplatné na ďalší rok zdarma.
Aj noví užívatelia LearningChess-u môžu mať prospech: použite nášho Trénera taktiky a získajte predplatné na celý rok.
Máš záujem? Prečítajte si podrobnosti.

Pozbierajte všetky nižšie zobrazené odznaky vyriešením úloh* v našom Trénerovi taktiky a získajte predplatné alebo rozšírte svoj súčasný plný prístup o ďalší rok.

*Úloha môže obsahovať viac ťahov na hádanie a môže zahŕňať rôzne druhy taktiky. Ak vyriešite jednu úlohu, môžete si precvičiť viac ako jeden typ taktiky. Úlohy sa môžu aj opakovať. Tu si prečítajte o úlohách viac.

Dajte nám vedieť, ak ste už získali všetky vyššie uvedené odznaky, a my Vám predĺžime predplatné Vášho účtu. Žiaci by mali kontaktovať svojho učiteľa alebo trénera, aby získali svoje ocenenie.

Získanie všetkých odznakov je náročná úloha! Ak sa však popasujete s touto výzvou, získate oveľa viac ako voľný prístup k lekciám LearningChess:

 • Vaše taktické schopnosti sa významne zlepšia;
 • naučíte sa rozoznať mnoho nových taktických vzorov;
 • vaša šachová sila (meraná v hodnotení ELO) bude výrazne vyššia.

Na čo ešte čakáte? Začnite riešiť úlohy hneď!

Ponuka súťaže v riešení úloh LearningChess Puzzle je k dispozícii iba na našich webových stránkach.

Počas propagácie súťaže odomkneme zámok Trénera taktiky pre všetkých registrovaných používateľov.

Oficiálni partneri, zamestnanci spoločnosti LearningChess (i-Mobil Solution Ltd.) a naši testovací partneri nie sú oprávnení zúčastniť sa v súťaži v riešení úloh LearningChess.

Ponuka je platná od 1. septembra 2017 až do uplynutia 90 dní.

Spanish version – Version en español

Una oportunidad unica para nuestros usuarios registrados!!!
Gana una suscripción anual resolviendo problemas y obteniendo insignias de logros.
Esta es una gran oportunidad si ya está aprendiendo ajedrez con nosotros: recibirá una suscripción de año adicional de forma gratuita.
Los aficionados al ajedrez nuevos en LearningChess también pueden beneficiarse: use nuestro entrenador de tácticas y gane un año de suscripción.
¿Estás interesado? Lea sobre los detalles.

Recoge todas las insignias a continuación resolviendo problemas* en nuestro Tactics Trainer, y gana una suscripción, o extiende tu existente por un año adicional con acceso completo.

*Un problema, puede contener muchos movimientos para encontrar, y podría cubrir varias tácticas diferentes. Si resuelves un problema, puedes practicar más de un tipo de táctica. Puedes repetirlos. Lea más sobre los problemas aquí.

Háganos saber cuando usted ha recogido todas las insignias anteriores, y añadiremos la suscripción de año adicional a su cuenta. Los estudiantes deben contactar a su maestro o entrenador para obtener su premio.

Recopilar todas las insignias es una tarea dificil! Si aceptas el desafío, entonces podrás ganar mucho más que un acceso libre a las lecciones de LearningChess:

• sus habilidades tácticas serán enormemente mejoradas;

• aprenderá y reconocerá nuevos patrones;

• su fuerza de ajedrez (medida en su calificación ELO) será significativamente mayor.

¿Entonces, a Qué esperas? ¡Comienza a resolver problemas ahora!

El Concurso de Problemas de LearningChess solo está disponible en nuestras plataformas web y Android. 

Abrimos el bloqueo de temas en el entrenador de tácticas para todos los usuarios registrados durante la promoción. Los socios oficiales, los empleados de LearningChess (i-Mobil Solution Ltd.), y nuestros socios en periodo de prueba no están autorizados a participar en el concurso LearningChess Puzzle. 

La promoción es válida desde el 1 de septiembre de 2017 hasta su retirada con 90 días de antelación.

OPPGAVEKONKURRANSE – VINN ET ABONNEMENT (NORSK VERSJON)

En sjelden mulighet for registrerte brukere!
Vinn ett års abonnement ved å løse oppgaver og samle på utmerkelser.
Om du allerede lærer sjakk med oss, kan du forlenge abonnementet ditt med ett år.
Om LearningChess er nytt for deg, så kan du bruke vår taktikktrener og vinne ett års abonnement.
Høres dette spennende ut? Les mer nedenfor.

Du skal samle opp alle utmerkelsene angitt nedenfor ved å løse oppgaver* i taktikktreneren.

Første oppgave – Løs din første oppgave

Løs 100 – Løs 100 oppgaver

Full sti – Løs en oppgave på hver vanskelighetsgrad

Allsidig – Løs en oppgave fra hvert taktiske tema

Oppgave-streak – Løs minst én oppgave hver dag på rad i 30 dager

Nybegynner-sprinter – Løs en pakke med nybegynner oppgaver (5 oppgaver) på mindre enn 5 minutter

Begynner-sprinter – Løs en pakke med begynner-oppgaver (5 oppgaver) på mindre enn 5 minutter

Litt øvet sprinter – Løs en pakke med litt øvet-oppgaver (5 oppgaver) på mindre enn 5 minutter

Avansert sprinter – Løs en pakke med avanserte oppgaver (5 oppgaver) på mindre enn 5 minutter

Ekspert-sprinter – Løs en pakke med ekspert-oppgaver (5 oppgaver) på mindre enn 5 minutter

22 temaer – Løs 50 oppgaver fra hvert taktisk tema (matt i 1, avledning, osv)

*Én oppgave kan bestå av flere trekk, og den kan inneholde flere taktikker. Når du har løst én oppgave, har du kanskje trent på mer enn ett taktisk tema. Du kan få den samme oppgaven flere ganger. Les mer om oppgavene her.

Når du har samlet alle utmerkelsene i konkurransen, så sier du fra til oss og vi forlenger abonnementet ditt med ett år. Elever skal si fra til læreren eller treneren for å motta premien.

Det blir ikke lett å samle alle utmerkelsene! Om du tar utfordringen, så vinner du mye mer enn gratis tilgang til leksjonene i LearningChess.

Du kommer til å bli mye sterkere i taktikk.
Du lærer mange nye mønstre som du kan bruke senere i partiene dine.
Du øker sjakkstyrken din og dermed også ELO-ratingen.

Så, hva venter du på? Start å løse oppgaver !

LearningChess sin oppgavekonkurranse er kun tilgjengelig på nett.

Offiselle partnere, ansatte i LearningChess (i-Mobil Solution Ltd.), og våre testpartnere har ikke lov til å delta i konkurransen.

TKampanjen starter 15. januar 2021, og vi gir et 90 dagers varsel før den slutter.

Comments (9):

 1. Rudra

  August 18, 2019 at 8:03 pm

  How will you teach?

  Reply
  • JohnnyP

   August 19, 2019 at 2:16 pm

   Through online lessons and commented puzzles.

   Reply
 2. Some random teen (chess puzzle addict)

  May 25, 2020 at 1:46 pm

  SUBJECT: TACTICS PUZZLE PRIZE
  HI! I have really enjoyed your tactics trainer I have been practicing tactics and acquiring badges for the reward. Chess is a really beautiful game I would like to cash in the badges and try the courses for a year! I have seen improvement from your tactics. I hope you will help me continue my chess development.
  Much love from a random teen from the Philippines 🙂
  I think I have solved about 5000 puzzles

  YAYY THANKS FOR THE SUBSCRIPTION

  Reply
 3. Osteen

  March 8, 2022 at 9:09 am

  i have completed and collected the badges. How to obtain subscription for 1 year?

  Reply
  • JohnnyP

   March 8, 2022 at 2:19 pm

   Hi Osteen,
   Congratulations! You won 1 Year of full access to the lessons.
   Enjoy Learning Chess!

   Reply
 4. Joseph Amal C X

  September 19, 2022 at 8:50 am

  Today I received my 1 year full access. Thank you learningchess.net team. I am a college student and used to practice these puzzles in my free time. I wish to learn from this website and I wish to one day enter a tournament with confidence. Once again thanks. The puzzles were really useful.

  Reply
  • JohnnyP

   September 19, 2022 at 8:53 am

   Enjoy Learning Chess!

   Reply
 5. Kush Yatin Surti

  June 27, 2024 at 3:03 pm

  Tactics Trainer is so good. I can’t believe it is for free. LearningChess is really doing amazing work for making this free and also giving opportunity to win 1 year access. Thanks Team!

  Reply
  • Janka

   June 27, 2024 at 6:53 pm

   Thank you for your kind words. We are glad you like our Tactics Trainer with the Puzzle Contest. Janka

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *