FIRST EXPERIENCES WITH THE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IN THE Regional Chess Academy Povazie, SLOVAKIA

Regional Chess Academy Povazie Logo - LearningChess.netAs a chess trainer I tried to use many programs and web sites to find most suitable tool to teach children chess in chess club, chess academy or chess group in leisure center. There are children and students with really varied levels of chess knowledge. They have also different approach to study. They love chess, but they don’t like memorizing and more, they are kids, they want to play.

(Slovak version – Slovenská verzia »)

The trainer would like to have information about the progress of children. He or she wants to know how the child pays attention to chess at home.  What does kid understand and what is not so easy to follow. Where students do mistakes and what is simple for them.

And the last but not least requirement – the lessons should be in native language!

So not simple task for chess trainer in this small country named Slovakia.

Regional Chess Academy Povazie - Chess Club - LearningChess.net

Then I found LearningChess with lessons in Slovak and equipped with Learning Management tool for teacher. I did not hesitate and started cooperation with LearningChess and Chess Academy and Chess group in Leisure time center.

The first experience is very positive. Students are able to continue their chess development according their current levels. From novice to very advanced player. They can play, they can study, they can test their tactic skills. They can play against computer, save games and I as a teacher can see their games and analyze them.

Regional Chess Academy Povazie - Kids Playing Chess Together - LearningChess.net

What is on computer it is simply game.  Kids don’t say they finished lesson, they say they finished level and they are promoted to next level like in chess computer game.

In LearningChess I found really strong tool to work in chess groups I lead. Children like to play with and this is most important.

Peter Bielik

Regional Chess Academy Povazie, Slovakia

Regional Chess Academy Povazie - Consultation - LearningChess.net

 

Slovak version – Slovenská verzia

LearningChess – prvé skúsenosti s používaním v Šachovej akadémii

Ako šachový tréner som vyskúšal veľa programov a šachových stránok, aby som našiel ten najvhodnejší nástroj pre výuku šachu v šachovej akadémii, či v šachovom krúžku. V nich sú študenti a žiaci s najrôznejšou úrovňou šachových znalostí a s najrôznejším prístupom k šachu. Všetci majú radi šach, ale neznášajú memorovanie . Sú to deti, rady sa hrajú.

Na druhej strane ako tréner chcem mať informáciu o ich šachom napredovaní. Chcem vedieť, koľko času venujú šachu doma, čo chápu a čo nie je také jednoduché. Kde robia chyby a čo zvládnu ľavou zadnou.

V neposlednom rade, lekcie by mali byť v rodnom jazyku!

Takže nie jednoduchá úloha pre šachového trénera v tejto malej krajine nazvanej Slovensko.

Potom som našiel LearningChess s lekciami v slovenčine, naviac vybaveným s tzv. Learning Management modulom pre učiteľa. Neváhal som a naštartoval som spoluprácu s LearningChess a Regionálnou šachovou akadémiou a Centrom voľného času, kde vediem krúžok.

Prvé skúsenosti sú veľmi pozitívne. Študenti sú schopní pokračovať v ich štúdiu podľa ich úrovne šachových znalostí. Od začiatočníka po veľmi pokročilého hráča. Môžu sa hrať, môžu študovať, môžu skúšať taktiku. Môžu si zahrať proti počítaču a keď partiu uložia, môžem si partiu pozrieť a analyzovať ju.

Čo je na počítači, to je jednoducho hra. Deti nepovedia, že skončili lekciu, deti vravia, že idú do ďalšieho levelu, ako v počítačovej hre.

V portáli LearningChess som našiel skutočne silný nástroj na tréning detí a mládeže v akadémii či šachovom krúžku. A deti sa tam rady hrajú, čo je najdôležitejšie.

 Peter Bielik

Regionálna šachová akadémia Považie, Slovensko

Leave a Reply

Your email address will not be published.