Podmínky používání

Před použitím internetových stránek LearningChess.net, dále jen jako 'LearningChess.net', si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky. Použitím stránek LearningChess.net potvrzujete, že tyto podmínky přijímáte. Jestliže s těmito podmínkami užívání nesouhlasíte, nepoužívejte prosím LearningChess.net.

Autorská a chráněná práva

Tyto stránky celosvětové internetové sítě jsou chráněny mezinárodními autorskými právy a jsou majetkem společnosti i-Mobil Solutions Ltd. a jejích smluvních partnerů, dále jen jako 'poskytovatel služeb'. Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a jiná chráněná práva ke stránkám LearningChess.net a k softwaru, textu, grafice, výtvarným prvkům, zvuku, hudbě a všem jiným materiálům pocházejícím ze stránek LearningChess.net nebo jimi využívaným, jsou vyhrazena poskytovateli služeb. Žádná část stránek LearningChess.net nesmí být reprodukována, nahrávána na internet, vystavována, přenášena, stahována ani distribuována jinak, než vytištěním nebo stažením částí textu a obrázků k vlastnímu osobnímu nekomerčnímu využití. Stránky LearningChess.net ani materiál umístěný na stránkách LearningChess.net se nesmí upravovat. Je nutné dodržovat autorská a jiná omezení stanovená na stránkách LearningChess.net. Stránky LearningChess.net se nesmí používat způsobem, který porušuje práva jakékoliv osoby nebo subjektu. Názvy domén a ochranné známky jiných internetových stránek nebo obsažené v informacích, k nimž máte přístup na jiných internetových stránkách, jsou výhradním majetkem jejich příslušných vlastníků. Výše uvedené neznamená přidružení se k poskytovateli služeb, jeho podporu ani sponzorství.

Odpovědnost za obsah

Na stránky LearningChess.net nesmíte dávat odkazy na nezákonné, obscénní, urážlivé nebo jinak nevhodné materiály ani je na tyto stránky nahrávat, vystavovat je na nich či je na ně přenášet. Souhlasíte, že poskytovatele služeb odškodníte za každou škodu, ztrátu, náklad nebo výdaj, který může vzniknout poskytovateli služeb v důsledku materiálů, na které poskytnete odkaz či které nahrajete, vystavíte nebo přenesete na stránky LearningChess.net. Poskytovatel služeb nemá povinnost kontrolovat ani upravovat materiály, které poskytnou uživatelé. Jakékoliv takové materiály může poskytovatel služeb kdykoliv a z libovolného důvodu odstranit.

Poskytování materiálů

Veškeré koncepce, myšlenky, komentáře, rukopisy, ilustrace a veškeré ostatní materiály zpřístupněné nebo nabídnuté poskytovateli služeb na stránkách LearningChess.net nebo v souvislosti s nimi se poskytují bez jakýchkoliv omezení nebo očekávání zachování důvěrnosti. Poskytovatel služeb nemá vůči vám žádné finanční ani jiné závazky, pokud takové informace poskytnete, ani nebudete prosazovat žádné vlastnické či morální právo jakéhokoliv druhu v souvislosti s takovým poskytnutím. Poskytovatel služeb bude mít právo používat, publikovat, reprodukovat, přenášet, stahovat, nahrávat na internet, vystavovat, zobrazovat či jinak distribuovat poskytnuté materiály, a to libovolným způsobem, aniž by vám bylo zasláno předchozí oznámení nebo poskytnuta kompenzace.

Odkazy na stránky LearningChess.net

Poskytovatel služeb nemá námitky vůči odkazům na stránky LearningChess.net z jiných internetových stránek za předpokladu, že dodržíte následující požadavky:

Nesmíte přizpůsobovat ani měnit vzhled stránek LearningChess.net. Nesmíte výslovně ani implicitně uvádět, že poskytovatel služeb, podporuje, sponzoruje nebo jinak schvaluje vaše internetové stránky nebo jakékoliv jiné stránky.
Nesmíte používat ochranné známky ani loga poskytovatele služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele služeb.
S ohledem na dynamickou povahu internetu a možnost aktualizací a změn požadujeme, aby váš odkaz na naše stránky LearningChess.net vedl na domovskou stránku.
Musíte být vázáni veškerými ostatními podmínkami poskytovatele služeb, které jsou stanoveny výše. Nesmíte například reprodukovat ani provádět hosting obsahu stránek LearningChess.net na svých internetových stránkách.

Služby

Stránky LearningChess.net poskytují bezplatný a placený obsah pro šachovou výuku (kurzy) online pro domácí uživatele a školy. Určité části mohou být uživateli využívány zcela bezplatně, zatímco jiné části, včetně placeného obsahu, lze používat až po dobrovolné registraci. Poté, co si uživatel zakoupí kurz nebo sadu kurzů, bude moci odemknout příslušný obsah na dobu určenou při nákupu a také uvedenou na faktuře.

Před použitím kurzů je vždy třeba, aby se domácí uživatelé i vyučující přihlásili pomocí skutečné e-mailové adresy. Je velmi důležité, aby vaše e-mailová adresa stále platila a byla aktuální, protože na ni budeme posílat důležité informace o vašem účtu. Bude-li tato e-mailová adresa neplatná, nevyužijete naplno výhody internetových stránek a můžete přijít o důležitá sdělení. V důsledku uvedeného může dojít k tomu, že platnost vašeho účtu bude přechodně pozastavena. Jestliže si budete přát svou e-mailovou adresu na stránkách LearningChess.net změnit nebo zrušit, kontaktujte prosím poskytovatele služeb, abychom po příslušných ověřeních mohli potřebné změny provést. Školní šachoví studenti se musí přihlásit přes své školní uživatelské jméno, které jim přidělí jejich vyučující.

Náš systém je cloudový a lze jej využívat z libovolného zařízení, které je schopné přehrávat obsah internetových stránek LearningChess.net – a to v rámci Zásad poctivého využívání. K výukovému obsahu systému je možný přístup vždy jen přes jedno zařízení v daném okamžiku na daném účtu (na základě uživatelského jména a hesla). V případě dvojího přístupu bude dřívější přístup automaticky přepsán pozdějším přístupem. Více viz v odstavci Zásady poctivého využívání.

Sledování návštěvníků

Pro statistické účely využíváme softwarová řešení a produkty pro sledování návštěvníků stránek LearningChess.net. Získané statistické údaje se využívají pouze interně. Viz také Zásady ochrany soukromí.

Finanční otázky

Aktuálně lze zakoupit kurz nebo sadu kurzů s použitím existujícího účtu PayPal nebo kreditní karty prostřednictvím účtu PayPal. Školy mohou za licence platit také bankovním převodem.

PayPal: Po nákupu zašle systém PayPal uživateli oznámení o platbě. Během jednoho dne po platbě zašle poskytovatel služeb uživateli elektronickou fakturu. Následně lze také požádat o zaslání faktury v papírové podobě poštou, a to po zaplacení administrativního poplatku ve výši 2 USD nebo 2 EUR.
Bankovní převod: Pokud škola upřednostní jako způsob platby bankovní převod, měla by kontaktovat poskytovatele služeb. Škola bude poskytovatele služby informovat o e-mailu kupujícího registrovaném na stránkách LearningChess.net, počtu licencí, licenci pro řízení výuky, jazyku lekcí a datu zahájení účasti v programu.

Faktury za nákup realizovaný soukromými uživateli v rámci Evropské unie zahrnují platnou DPH dle zákonů EU pro telekomunikační, vysílací a elektronické služby. Faktury za nákup realizovaný soukromými uživateli mimo Evropskou unii výše zmíněnou DPH nezahrnují, a to v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.
Poskytovatel služeb odečte příslušnou částku nákupu z vaší karty nebo účtu PayPal pouze jednou. Stránky LearningChess.net nevyužívají systém opakované fakturace.

Zásady poctivého využívání

Pro poskytovatele služeb je důležité, aby všichni způsobilí zákazníci stránek LearningChess.net měli přístup k našim službám. Proto jsme vytvořili Zásady poctivého využívání, které platí při využívání stránek LearningChess.net, zejména při používání přihlašovacích údajů.
Kombinace uživatelského e-mailu nebo školního uživatelské jména a hesla na stránkách LearningChess.net nebudou za žádných okolností dány k dispozici třetí straně. Poskytovatel služeb přístupy automaticky a nepřetržitě monitoruje. Při zjištění neoprávněného přístupu – ať už na základě úmyslného poskytnutí údajů nebo jejich krádeže – bude nejprve změněno heslo a pak zaslána varovná e-mailová zpráva.

Bude-li k takovému neoprávněnému přístupu docházet opakovaně u téhož uživatele nebo existuje-li podezření, že došlo k úniku údajů na internet, může poskytovatel služby pozastavit platnost účtu do doby, než bude případ vyřešen přímo s daným uživatelem. V případě dobré víry bude účet znovu aktivován s novým heslem, avšak v případě nedodržení povinností může poskytovatel služeb rozhodnout o trvalém vyloučení uživatele z důvodu vážného porušení smluvních podmínek. V takovém případě bude uživatel povinen odškodnit poskytovatele služeb za každou škodu, ztrátu, náklad nebo výdaj, který mohl poskytovateli služeb vzniknout v důsledku porušení Zásad poctivého využívání.

Zásada vrácení peněz

Záruka vrácení peněz: Pokud nejste se stránkami LearningChess.net na 100 % spokojeni, prosíme vás, abyste kontaktovali poskytovatele služeb. Každému uživateli, který stránky použil poprvé, bude poskytnuta záruka vrácení peněz do 48 hodin, která je v tomto odvětví standardní. Uživatelé, kteří již jednou vrácení peněz využili, nebudou nadále způsobilí pro záruku vrácení peněz do 48 hodin. Uživatelům, kteří poruší tyto podmínky používání, NEMUSÍ být peníze vráceny.

Záruka úspěchu: Uživatelé mohou získat za každé vyřešení úlohy v příslušné lekci na stránkách LearningChess.net virtuální ratingové body. Poskytovatel služeb zaručuje, že tyto virtuální ratingové body měří pokrok hráč podobně, jako oficiální šachový ratingový systém bodování ELO. Záruka platí, pokud uživatel absolvoval všechny tři kurzy, odehrál nejméně 25 šachových partií s integrovaným šachovým programem na stránkách LearningChess.net a zúčastnil se oficiálního šachového turnaje FIDE. Záruku lze uplatnit, pokud bude výkon v ELO bodech dosažený na tomto turnaji nižší, než je počet virtuálních ratingových bodů dosažený na stránkách LearningChess.net. V takovém případě bude uživateli vrácen účastnický poplatek v souladu s podmínkami popsanými v odstavci týkajícím se záruky vrácení peněz.

Vynětí ze záruky

V souvislosti se stránkami poskytovatele služby se neposkytují žádné záruky jakéhokoliv druhu, POSKYTOVATEL SLUŽBY NERUČÍ ZA TO, ŽE STRÁNKY LEARNINGCHESS.NET SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, BUDOU PŘESNÉ, NEPŘETRŽITĚ FUNKČNÍ A BEZ CHYB. VÝSLOVNĚ VYLUČUJEME A ZŘÍKÁME SE VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH A IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU ŠKODU ANI ZTRÁTU JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO VYUŽÍVÁNÍ STRÁNEK LEARNINGCHESS.NET NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍ, VČETNĚ A MIMO JINÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÁ ODPOVĚDNOST ZALOŽENA NA PORUŠENÍ PRÁVA, SMLOUVY NEBO JINAK.

Kontrola vývozu

Používání stránek LearningChess.net z vaší strany bude v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy, které platí pro vývoz technických dat.

Volba práva a soudní příslušnost

Stránky LearningChess.net jsou provozovány z našich kanceláří v Budapešti v Maďarsku. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu se zákony Maďarska a Evropské unie, bez odkazu na kolizní normy.

Omezení odpovědnosti

POSKYTOVATEL SLUŽEB ANI JEHO ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE NEBO DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁHRADY ŠKODY PLNÍCÍ REPRESÍVNÍ FUNKCI NEBO ÚHRNNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU.

Omezení nároků

Uživatel musí podat žalobu nebo vznést nárok vůči poskytovateli služeb do jednoho (1) roku po datu, kdy nárok poprvé vznikl, jinak se bude mít za to, že se nároku vzdal.

Úplná dohoda

Své služby a produkty neustále zlepšujeme. Proto může kdykoliv dojít k aktualizaci našich internetových stránek. Prosíme vás tedy, abyste průběžně sledovali platné podmínky a zasílané zprávy. Datem účinnosti těchto podmínek používání je 1. červenec 2016 (předchozí verze: 1. srpen 2015; 4. červenec 2014; 1. leden 2013). Tyto podmínky používání byly vyhotoveny v anglickém jazyce. Pokud by některá přeložená verze těchto podmínek používání byla v rozporu s anglickou verzí, pak platí anglická verze.