Podmienky použitia

Pred využitím webovej stránky LearningChess.net, ďalej len LearningChess.net, si pozorne prečítajte tieto podmienky. Používaním LearningChess.net vyjadrujete súhlas s predmetnými podmienkami. Ak s podmienkami používania nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte LearningChess.net.

Autorské a vlastnícke práva

Táto www stránka je chránená medzinárodným autorským zákonom a je majetkom spoločnosti i-Mobil Solutions Ltd. a jej zmluvných partnerov, ďalej len poskytovateľ služby. Všetky autorské práva, obchodné značky a iné vlastnícke práva v LearningChess.net a v softvéri, texte, grafike, dizajnových prvkoch, ako aj zvukové, hudobné a všetky ostatné materiály pochádzajúce z alebo používané LearningChess.net sú vyhradené poskytovateľovi služby. Nie je dovolené reprodukovať, nahrávať, posielať, prenášať, sťahovať alebo rozdávať akúkoľvek časť LearningChess.net iným spôsobom než vytlačením alebo stiahnutím častí textu a obrázkov pre vaše vlastné nekomerčné použitie. Nesmiete upravovať LearningChess.net ani materiál patriaci k stránke LearningChess.net. Používateľ je povinný dodržiavať autorské práva a iné obmedzenia vyžadované zo strany LearningChess.net. LearningChess.net sa nesmie používať spôsobom, ktorý by porušoval práva inej fyzickej alebo právnickej osoby. Názvy domén a obchodné značky iných stránok, prípadne obsiahnuté v sprístupnených informáciách na iných stránkach, sú výlučným vlastníctvom ich jednotlivých majiteľov. Neuzatvára sa tým žiadne pridruženie k poskytovateľovi služby ani jeho prevod či sponzorstvo z jeho strany.

Zodpovednosť za obsah

Používateľ nesmie na LearningChess.net nahrávať, posielať, prenášať alebo dávať odkazy na nezákonný, obscénny, urážlivý či inak nevhodný obsah. Súhlasíte s odškodnením poskytovateľa služby v prípade každej škody, straty, nákladov alebo výdavkov, ktoré môžu poskytovateľovi služby vzniknúť v dôsledku obsahu, ktorý ste nahrali, poslali, preniesli alebo na ktorý ste na stránke LearningChess.net odkazovali. Poskytovateľ služby nemá povinnosť kontrolovať alebo upravovať materiály predkladané používateľmi. Všetky materiály podobného druhu môže poskytovateľ služby kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstrániť.

Príspevky

Všetky návrhy, nápady, komentáre, rukopisy, ilustrácie a ostatné materiály poskytnuté alebo ponúknuté poskytovateľovi služby alebo v spojení s LearningChess.net sa predkladajú bez obmedzení či očakávania záväzku mlčanlivosti. Poskytovateľ služby nemá voči používateľovi pri poskytnutí takýchto informácií žiadne finančné ani iné záväzky a ani vám nezabezpečuje žiadne vlastnícke či morálne právo v súvislosti s daným príspevkom. Poskytovateľ služby má právo používať, zverejniť, reprodukovať, prenášať, sťahovať, nahrávať, posielať, zobraziť alebo inak distribuovať vami predložené informácie akýmkoľvek spôsobom bez upozornenia alebo náhrady pre vás.

Odkazy na LearningChess.net

Poskytovateľ služby nenamieta voči odkazom na LearningChess.net vytvoreným z iných webových stránok, a síce za predpokladu, že dodržíte nasledujúce požiadavky:

Nie je dovolené prispôsobovať alebo meniť náhľad stránky LearningChess.net. Rovnako nesmiete tvrdiť ani naznačovať, že poskytovateľ služby potvrdzuje, sponzoruje alebo iným spôsobom schvaľuje vašu alebo iné stránky.
Nie je dovolené používať obchodné značky alebo logá poskytovateľa služby bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.
S ohľadom na dynamickú povahu internetu a tiež možnosti aktualizácií a zmien, vyžadujeme, aby vaše odkazy vstupovali na našu stránku LearningChess.net cez domovskú stránku.
Ste povinní dodržiavať všetky ostatné vyššie uvedené podmienky používania stanovené poskytovateľom služby. Napríklad, nesmiete na svojej stránke rozmnožovať alebo ponúkať žiadny obsah patriaci LearningChess.net.

Služby

LearningChess.net ponúka na webe vzdelávací obsah v oblasti šachu (kurzy) pre domácich používateľov a školy, či už bezplatný alebo spoplatnený. Používatelia môžu využívať niektoré časti úplne zadarmo, iné časti, vrátane spoplatneného obsahu, možno využívať iba po dobrovoľnej registrácii. Po zakúpení kurzu alebo balíka kurzov, môže používateľ príslušný obsah odomknúť na obdobie stanovené pri nákupe a tiež uvedené na faktúre.

Pre domácich používateľov a učiteľov je pred spustením kurzov vždy potrebná registrácia z ich e-mailovej adresy. Je mimoriadne dôležité, aby vaša e-mailová adresa bola neustále platná a aktualizovaná, keďže sa tam budú posielať dôležité informácie o vašom účte. V prípade, že daná e-mailová adresa bude neplatná, nebudete môcť využívať všetky výhody stránky a nebudete mať prístup k dôležitej komunikácii. Uvedené môže viesť k dočasnému pozastaveniu vášho účtu. Ak chcete, aby sme zmenili alebo vymazali vašu e-mailovú adresu na LearningChess.net, kontaktujte prosím poskytovateľa služby, aby sme mohli potrebné zmeny realizovať po náležitých kontrolách. Žiaci na školách sa musia prihlásiť pomocou svojho školského používateľského mena, ktoré im pridelí učiteľ.

Náš systém funguje na princípe Cloud a možno ho používať z každého zariadenia, ktoré dokáže poskytnúť obsah webovej stránky LearningChess.net – v rámci Zásad správneho využívania. Prístup k vzdelávaciemu obsahu systému je možný iba prostredníctvom jedného zariadenia s jedným účtom v určitom čase (používateľská e-mailová adresa a heslo). V prípade súbežného prístupu neskorší prístup automaticky prepíše prvý prístup. Pre viac informácií pozri odsek Zásady správneho využívania.

Sledovanie návštevníkov

Na štatistické účely používame riešenia a produkty pre sledovanie návštevníkov stránky LearningChess.net. Získané štatistické údaje sú určené výhradne na interné účely. Pozri aj Zásady ochrany osobných údajov.

Finančné podmienky

V súčasnosti je možné si s existujúcim PayPal účtom, kreditnou kartou alebo kreditnou kartou cez PayPal účet zakúpiť jeden kurz alebo celý balík kurzov. Školy si môžu licencie kúpiť aj prostredníctvom bankového prevodu.

PayPal: Po zakúpení pošle PayPal používateľovi potvrdenie o platbe a poskytovateľ služby zašle používateľovi elektronickú faktúru v priebehu jedného dňa po zaplatení. Následne je možné vyžiadať si faktúru v papierovej podobe zaslanú poštou za poplatok 2 USD alebo 2 Eur predstavujúci administratívne náklady.
Bank Transfer: Škola by mala osloviť poskytovateľa služby v prípade, že ako platobnú metódu uprednostňuje bankový prevod. Škola informuje poskytovateľa služby o zaregistrovanej e-mailovej adrese kupujúceho na LearningChess.net, počte licencií, licencii Learning Management, jazyku lekcií a dátume začiatku predplatného.

TFaktúry za nákup pre súkromných používateľov v rámci Európskej únie zahŕňajú platnú DPH v súlade s legislatívou EÚ ohľadom telekomunikácií, vysielania a elektronických služieb. Faktúry za nákup pre súkromných používateľov mimo Európskej únie nepatria do pôsobnosti spomínaného zákona o DPH v súlade s platnými legislatívnymi usmerneniami.
TPoskytovateľ služby si z vašej karty alebo účtu PayPal účtuje sumu iba raz za jeden nákup. Opakujúce sa faktúry od LearningChess.net nie sú možné.

Zásady správneho využívania (Fair Use Policy)

Pre poskytovateľa služby je dôležité, aby všetci riadni klienti LearningChess.net mali prístup k naším službám. Z uvedeného dôvodu sme pripravili Zásady správneho využívania (FUP), ktoré sa týkajú používania LearningChess.net, najmä používania prihlasovacích údajov.
Používateľská e-mailová schránka alebo školské používateľské meno/heslo na LearningChess.net sa za žiadnych okolností neposkytujú tretej strane. Poskytovateľ služby uvedené sleduje automaticky a priebežne. Pri zistení neoprávneného prístupu, či už s cieľom vedomého poskytnutia resp. krádeže údajov alebo nie, bude najskôr zmenené heslo a následne sa odošle varovná e-mailová správa.

Ak daná situácia nastane opakovane u rovnakého používateľa alebo možno predpokladať, že údaje unikli na web, poskytovateľ služby je oprávnený pozastaviť účet až kým sa prípad nevyjasní priamo s používateľom. Pri dobrej viere bude účet opätovne aktivovaný s novým heslom, avšak, pri neplnení je poskytovateľ služby oprávnený rozhodnúť o trvalom vylúčení používateľa z dôvodu vážneho porušenia zmluvných podmienok. V takom prípade je používateľ povinný odškodniť poskytovateľa služby za všetky škody, straty, náklady alebo výdavky, ktoré môžu poskytovateľovi služby vzniknúť v dôsledku porušenia Zásad správneho využívania.

Podmienky refundácie

Záruka vrátenia peňazí: Ak nebudete stopercentne spokojní s LearningChess.net, poskytovateľ služby si rád vypočuje vaše pripomienky. Každý nový používateľ dostane v danom odvetví bežnú záruku úplného vrátenia peňazí v trvaní 48 hodín. Na používateľov, ktorým sa peniaze už raz vrátia, sa 48 hodinová záruka vrátenia peňazí nevzťahuje. Používatelia, ktorí predmetné podmienky používania porušia, nie sú oprávnení na vrátenie peňazí.

Záruka úspechu: Na LearningChess.net môžu používatelia získať Virtuálne ratingové body za každé riešenie v lekcii. Poskytovateľ služby zaručuje, že uvedené Virtuálne ratingové body budú meradlom progresu, podobne ako oficiálny šachový systém ratingových ELO bodov. Záruka platí ak používateľ prejde všetkými troma kurzami; odohrá minimálne 25 šachových partií proti integrovanému šachovému programu LearningChess.net a zúčastní sa na oficiálnom šachovom FIDE turnaji. Záruku možno uplatniť pri dosiahnutí nižšieho výkonu ELO ratingu na turnaji než sú získané Virtuálne ratingové body na LearningChess.net. V podobných prípadoch používatelia dostanú späť členský poplatok v súlade s podmienkami uvedenými v časti Záruka vrátenia peňazí.

Vylúčenie záruk

Ohľadom stránky poskytovateľa služieb neexistujú žiadne záruky, POSKYTOVATEĽ SLUŽBY NEGARANTUJE, ŽE LEARNINGCHESS.NET SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, ANI ŽE BUDE PRESNÁ, NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ. VYSLOVENE VYLUČUJEME A ODMIETAME VŠETKY VYJADRENÉ A VYPLÝVAJÚCE ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY ALEBO STRATY VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA LEARNINGCHESS.NET, PRÍPADNE S NÍM SPOJENÉ, VRÁTANE STRATY ALEBO POŠKODENIA ÚDAJOV BEZ OBMEDZENÍ, BEZ OHĽADU NA TO, ČI TAKÁTO ZODPOVEDNOSŤ SPOČÍVA V ÚMYSELNOM POŠKODENÍ, ZMLUVE ALEBO INOM.

Kontroly výstupov

Vaše používanie LearningChess.net bude prebiehať v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a usmerneniami, ktorými sa riadi exportovanie technických údajov.

Výber práva a jurisdikcie

LearningChess.net je prevádzkovaný z našich priestorov v Budapešti v Maďarsku. Táto zmluva sa riadi a je zostavená v súlade so zákonmi Maďarska a Európskej únie, bez odkazov na akékoľvek rozpory so zákonnými princípmi.

Vylúčenie zodpovednosti

POSKYTOVATEĽ SLUŽBY ANI JEHO ZAMESTNANCI, SPROSTREDKOVATELIA, UDEĽOVATELIA LICENCIÍ ALEBO DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, VYPLÝVAJÚCE, REPRESÍVNE ALEBO VIACNÁSOBNÉ ŠKODY.

Obmedzenie podávania sťažností

Používateľ musí podať žalobu alebo sťažnosť voči poskytovateľovi služby v rámci jedného (1) roka po dni, kedy sťažnosť prvýkrát vznikla, inak sa bude považovať za zrušenú.

Záverečné ustanovenia

Svoje služby a produkty neustále zlepšujeme. Webové stránky budú teda patrične z času na čas aktualizované. Preto vás žiadame o neustále dodržiavanie platných podmienok a správ. Predmetné podmienky používania vstupujú do platnosti dňa 01.07.2016 (predchádzajúce verzie: 01.08.2015; 04.07.2014; 01.01.2013). Tieto podmienky boli vyhotovené v anglickom jazyku. Ak by niektorá z preložených verzií nezodpovedala pôvodným podmienkam v angličtine, anglická verzia bude rozhodujúca.